Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Oroszlány Tibor e.v. (székhely: 1089 Budapest, Orczy út 17–19. 4/24. ,adószám: 56553783-1-42 ), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett QR-kóddal elérhető, internetes étlaprendszer biztosítása szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket. A Megrendelő a regisztrációval kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért. 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Oroszlány Tibor e.v.

A szolgáltató székhelye: 1089 Budapest, Orczy út 17–19. 4/24.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel 

való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt 

elektronikus levelezési címe: info@easymenu.hu

Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 55212218

Adószáma: 56553783-1-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: ???

Telefonszáma: +36 31 770 1018

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: EZIT Kft., Székhely: 1132 Budapest Victor Hugo utca. 18–22., cégjegyzékszám: 01-09-968191

1. Alapvető rendelkezések

1.1 Az ÁSZF célja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételeinek összefoglalása. A szolgáltatások célja: QR-kóddal elérhető, internetes étlaprendszer biztosítása. A szolgáltatás két csomagra bomlik. A különbség a két elérhető csomott között, a rendelési felület elérhetősége.

1.2 Az ÁSZF-től eltérő feltételeket a felek az egyedi, előfizetői szerződésben rögzíthetik. A Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezik a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései. Egyedi szerződés alkalmazása esetén, az egyedi szerződés, valamint az ÁSZF rendelkezései közötti ellentmondás esetén az egyedi szerződés rendelkezései az irányadóak.

1.3 Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő jogvitáikat minden esetben tárgyalásos úton próbálják rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók, és a magyar bíróságok joghatósága kerül kikötésre.

2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról

2.1 Regisztrációval elérhető EasyMenu Próba ingyenes kipróbálási lehetőséget nyújt Megrendelő számára. Az ingyenes kipróbálási lehetőségnek időbeli korlátja nincs, azonban a szolgáltatás által nyújtott funkciók erősen szabályozva vannak. Az ingyenes kipróbálási lehetőség keretében maximum 5 termékkategória hozható létre, melyekben egyenként maximum 5 termék helyezhető el. A QR-kód beolvasásának lehetősége is korlátozva van, napi 5 alkalomban.

2.2 EasyMenu Alap csomag. A csomagban Megrendelőnek lehetősége nyílik korlátlan számú termékkategória létrehozására, és azokban korlátlan számú termék létrehozására. A QR-kód beolvasása nincs korlátozva, az a szolgáltatás működése esetén korlátlan számmal megtörténhet.

2.3 EasyMenu Profi csomag. A csomagban Megrendelőnek lehetősége nyílik korlátlan számú termékkategória létrehozására, és azokban korlátlan számú termék létrehozására. A QR-kód beolvasása nincs korlátozva, az a szolgáltatás működése esetén korlátlan számmal megtörténhet. A QR-kód szkennelése után, az étlap megtekintése közben lehetőség nyílik termékrendelési lehetőségre, melyet Megrendelő néhány másodpercen belül megtekinthet saját belső rendszerében, a Rendelések menüpont alatt. Szolgáltató felelősséget nem vállal az esetlegesen bekövetkező hamis rendelések miatt, mivel ezeknek kiszűrésére nincs lehetősége.

3. Szolgáltató által nyújtott ügyfélszolgálati lehetőségek

A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Megrendelővel szemben, hogy az általa igénybevett szolgáltatásnak megfelelően, illetve a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban az alábbi ügyfélszolgálati tevékenységeket biztosítja:

3.1 Elektronikus levelezésen keresztüli ügyfélszolgálat: Hétfőtől Péntekig biztosított ügyelet, hagyományos nappali munkarendben reggel 8 órától 16 óráig, mely keretében a Szolgáltató vállalja, hogy a megkereséstől számítva egy napon belül reagál. Az ügyelet kizárólag az emailes megkeresésekre vonatkozik! Az ügyfélszolgálat elérhetősége: info@easymenu.hu

3.2 Általános telefonos ügyelet: Kizárólag nappali munkarendben, reggel 8 és délután 16 óra között bárki által hívható ügyfélszolgálat, mely elsősorban az általános tájékoztatás nyújtását szolgálja Megrendelők és érdeklődők részére. Telefonszám: +36 31 770 1018

4. A szerződéskötéshez szükséges adatok

4.1 A szerződés megkötésének feltétele, hogy a Megrendelő a személyének azonosításához szükséges adatokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa:

4.2 Ezek az adatok természetes személy esetén a számla szabályszerű kitöltéséhez szükséges adatok: név, lakcím, Korlátozottan cselekvőképes személy esetén a törvényes képviselő fenti adatai is szükségesek.

4.3 Nem természetes személy esetén: név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, a nem természetes személy nevében eljáró képviselő neve, személyi igazolvány száma vagy útlevél száma, mobil telefonszáma és email címe.

4.4 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenőrizze. Amennyiben a szolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges adatokat a Megrendelő nem vagy hamisan adja meg, a szerződés a megkötés időpontjára visszamenőleges hatállyal érvénytelen. Amennyiben a Megrendelő bármely adata az szerződéskötést követően megváltozik, a Megrendelő köteles azt a Szolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából származó következményekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, az abból eredő kárt a Megrendelő viseli.

5. Adatvédelmi szabályzat

5.1 A Szolgáltató a regisztráció, illetve egyedi szerződések megkötése során megadott adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél számára nem adja tovább. A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

5.2 Részletes adatvédelmi szabályzat: https://www.easymenu.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

5.3 Személyes adatok használata, annak másik fél számára való továbbadása kizárólag, amennyiben a törvény úgy rendelkezik vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete alapján lehetséges. Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

5.4 A Megrendelő által a regisztráció során választott jelszó titkosságának megőrzése a Megrendelő felelőssége. Amennyiben illetéktelen személy a jelszóhoz hozzáférve azzal visszaél, a Szolgáltatót ezért semminemű felelősség nem terheli.

6. Szolgáltatások díja, módja, fizetési feltételek

6.1 A Megrendelő a 2. pontban felsorolt szolgáltatásokért (az ingyenes kipróbálási lehetőségtől eltekintve) meghatározott időszakonként – havonta, évente – szolgáltatási díjat fizet a Szolgáltatónak.

6.2 A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások mindenkori árát illetően a weboldal főoldalán, a Szolgáltatások árait bemutató táblázatban találhatja meg.

6.3 A Szolgáltató által kibocsátott számlákat Szolgáltató az elkészültökkor a regisztráció során megadott e-mail címre kiküldi. Kérésre bármikor újra elküldi.

6.4 A Szolgáltató egyes szolgáltatásait közvetített szolgáltatásként nyújtja, melyet a számlákon feltüntet.

6.5 Mivel Szolgáltató, a szolgáltatás megrendelése előtt ingyenes próbalehetőséget biztosít, pénzvisszafizetési lehetőségre nincs lehetőség.

6.6 A szolgáltatások árának kiegyenlítési csak banki átutalással, a megrendeléskor generált díjbekérő alapján.

7. Szerződés időtartama, módosítása, felmondás

7.1 A felek a szerződést határozatlan időre kötik. Határozott idejű szerződés kötésére egyedi megállapodás esetén van lehetőség.

7.2 A Szolgáltató jogosult a szerződést egyoldalúan is módosítani olyan esetekben, amikor a Szolgáltatón kívül álló okokból bizonyos költségek (például áramdíjak, internetkapcsolat költségei) jelentős mértékben emelkednek. Ekkor a Szolgáltató levélben vagy emailben értesíti a Megrendelőt a módosítani kívánt feltételekről. Ha a Megrendelő a tájékoztatást követő 30 napon belül nem tesz észrevételt vagy emel kifogást, akkor ez a módosítások automatikus elfogadásának minősül. Ha a Megrendelő nem tartja elfogadhatónak az új feltételeket és ezt 30 napon belül jelzi, akkor szerződését feltétel nélkül felbonthatja.

7.3 A korábban megkötött határozott idejű szerződések tekintetében az árakról és azok alakulásáról az egyéni szerződések rendelkeznek.

7.4 A 2. pontban felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatban a Szolgáltató vállalja, hogy a lejáratot megelőzően, a lejárat napján, valamint a lejáratot követően, a 7. pontban meghatározottak szerint tájékoztatja a Megrendelőt a szolgáltatás lejártáról és felhívja figyelmét a következő időszaki teljesítésre. A kiküldött email figyelmen kívül hagyása nem vonja maga után a fizetési kötelezettség törlését.

7.5 Az előfizetés kihagyása esetében a weboldal automatikus visszasorolja Megrendelőt EasyMenu Próba állapotba, mely a szolgáltatás korlátozásával jár (ezeket a korlátozásokat a 2.1 pontban részletezzük. Az ebből keletkező hátrányokért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

7.6 A Megrendelő felelőssége olyan elérhetőséget megadni, melyet rendszeresen figyelemmel követ. Amennyiben olyan email címet, telefonszámot, egyéb elérhetőséget ad meg, melyen nem elérhető, nem ellenőrzi, nem mentesül a fizetési kötelezettség alól.

7.7 A Megrendelő, függetlenül a szerződés időtartamától, bármikor, feltételek nélkül felmondhatja a szerződést. Meghatározott időre szóló szolgáltatás határidő előtti felmondása esetén a Szolgáltatót semmilyen visszafizetési kötelezettség nem terheli, a Megrendelő nem kérheti a szolgáltatási díj hátralevő idővel arányos csökkentését.

7.8 A számla kiállítása után a számlázási adatok módosítására kizárólag módosítási díj ellenében van lehetőség. Ennek a díja 1.000 Ft+Áfa/számla.

8. Különleges esetek

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást korlátozza, amennyiben a Megrendelő - az Internet általános szabályainak - nem megfelelően használja szolgáltatását. Kiemelten ilyen eseteknek tekintjük a következőket:

8. 1. 1. Nem valós adatok elhelyezése az étlaprendszer felületén

8. 1. 2. Pornográf tartalom elhelyezése az étlaprendszer felületén

8. 1. 3. Trágár tartalom elhelyezése az étlaprendszer felületén

A korlátozás időtartama alatt változatlan szolgáltatási díj fizetendő.

9. Panaszkezelés

9.1 Minden olyan kifogást, észrevételt, közlést, mely a Szolgáltató tevékenységével, szolgáltatásaival, munkavállalóival, mulasztással kapcsolatos, a Megrendelő a 3. pontban feltüntetett ügyfélszolgálati lehetőségeken keresztül jelezheti. A Megrendelő által előterjesztett panaszt a Szolgáltató haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint orvosolja.

9.2 A Megrendelő a hivatalos panasztételhez a telefonos és/vagy email-en keresztül történő megkeresés mellett a panaszt írásos formában is köteles a Szolgáltató felé jelezni.

9.3 Az ÁSZF-ben meghatározottaktól eltérő panasz-bejelentési mód esetén a Szolgáltató kizárja felelősségét a válaszadási határidő betartása vonatkozásában.

9.4 A panasz elutasítása esetén a Megrendelőt megilleti a jogszabályokban előírt valamennyi jogorvoslati lehetőség.

10. Általános Szerződési Feltételek módosítása

10.1 A Szolgáltató jogosult ezen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítását annak hatálybalépését megelőző 30 nappal a Szolgáltató Hirdetménnyel közzéteszi a Szolgáltató honlapján. Ha a Megrendelő a közzétételtől a hatálybalépésig terjedő időtartam alatt észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, magatartása a módosítása automatikus elfogadását vonja maga után.

Jelen, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF 2021. április 26-től hatályos.

Sütik

Az EasyMenu.hu a felhasználói élmény javításának érdekében Sütiket (Cookie) használ!

Elfogadom